HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Javna nabava / natječaji · Natječaji

 

KLASA:612-05/22-01/13
URBROJ:2117-119-01-22-1
Dubrovnik, 13. 12. 2022.

Na temelju članka 26. st. 7 Zakona o muzejima (NN 61/2018 i 98/19) te odredbi članaka  32., 33., 34. i 35. Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik, Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na sjednici održanoj 13. prosinca 2022.g. donijelo je odluku kojom raspisuje

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Za ravnatelja/icu može na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

- najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,

- znanje jednog stranog jezika

- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj koja obvezno sadrži osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa), kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju - original ili ovjereni preslik),

- dokaze o radu u muzeju ili u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o radu u navedenim djelatnostima),

- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika, preslika indeksa i sl.)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (original ili ovjereni preslik domovnice),

- rodni list,

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,

- program rada Umjetničke galerije Dubrovnik za četiri godine,

- životopis.

 

Ravnatelja/icu imenuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik.

Ravnatelj/ica imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima pravo prednosti u odnosu na ostale prijavljene kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze na dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanja sukladnu članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine”  br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Umjetnička galerija Dubrovnik kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju sepreporučenom poštom s povratnicom u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Umjetničke galerije Dubrovnik, Upravnom vijeću Umjetničke galerije Dubrovnik u zatvorenoj kuverti, na adresu:

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

Put Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik

 

uz naznaku- natječaj za ravnatelja / ravnateljicu- ne otvarati

 

Nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Upravno vijeće

Umjetničke galerije Dubrovnik

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Umjetničke galerije Dubrovnik - preuzmi

 

--------------------------------------------------------

 

Klasa: 612-05/22-01/11
Urbroj: 2117-119-01-22-2

 

Na temelju članka 30. Statuta i članka 7. Pravilnika o radu UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK, Put Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik, ravnatelj raspisuje
 

NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto
  
ŠEF RAČUNOVODSTVA

  Uvjeti: 


Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu e-pošte i valjanu adresu prebivališta ili boravišta) priložiti i:

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave temeljem kojih dokazuje statuse temeljem kojih ostvaruje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 ) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. istog Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave na službenoj Internet stranici Umjetničke galerije Dubrovnik, na adresu;

 

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

 Put Frana Supila 23

20 000  Dubrovnik

Uz naznaku – natječaj za šefa računovodstva – ne otvarati

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i prijave navedene u Javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat/kandidatkinja daje privolu Umjetničkog galeriji Dubrovnik za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja.

Svi kandidati koji dostave urednu dokumentaciju i u roku će biti pozvani na prethodni razgovor koji će biti bodovan.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte na adresu e-pošte koju su dostavili u prijavi za natječaj.

Umjetnička galerija Dubrovnik pridržava pravo obustaviti postupak natječaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata ako nijedan od kandidata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objavljivanja natječaja.

 

U Dubrovniku, 14. rujna 2022.

Natječaj traje od 14. do 21. rujna 2022. godine

 

Umjetnička galerija Dubrovnik
Ravnatelj
Tonko Smokvina
 

 


 

 

 

KLASA: 612-05/22-01/1
URBROJ: 2117-119-01-22-41

Dubrovnik, 13. rujna 2022.g.

                            

Na temelju članka 12. i članka 31. Statuta Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika Umjetničke galerije Dubrovnik, dana 13. rujna 2022. godine, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik donosi sljedeću

 

ODLUKU
o poništenju natječaja
 za radno mjesto šef računovodstva

 

  1. Poništava se natječaj za radno mjesto šef računovodstva- na određeno radno vrijeme, objavljen dana 2. kolovoza 2022.g. na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  1. Ova odluka  će biti objavljena na web stranicama ustanove i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  1. Obavijest o ovoj odluci će biti poslana svim kandidatima po pristiglim prijavama po predmetnom natječaju.
  1. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                                             

Ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik
Tonko Smokvina

 

 

* * * * * 

 

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto šef računovodstva

 

* * * * * 

 

 

Klasa: 612-05/22-01/11
Urbroj: 2117-119-01-22-1

Na temelju članka 30. Statuta i članka 7. Pravilnika o radu UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK, Put Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik, ravnatelj raspisuje
 

NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto  
ŠEF RAČUNOVODSTVA

  Uvjeti: 

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu e-pošte i valjanu adresu prebivališta ili boravišta) priložiti i:

 
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave temeljem kojih dokazuje statuse temeljem kojih ostvaruje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 ) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. istog Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave na službenoj Internet stranici Umjetničke galerije Dubrovnik, na adresu;

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
 Put Frana Supila 23
20 000  Dubrovnik
Uz naznaku – natječaj za šefa računovodstva – ne otvarati

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i prijave navedene u Javnom natječaju.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat/kandidatkinja daje privolu Umjetničkog galeriji Dubrovnik za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja.

Svi kandidati koji dostave urednu dokumentaciju i u roku će biti pozvani na prethodni razgovor koji će biti bodovan.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte na adresu e-pošte koju su dostavili u prijavi za natječaj.

Umjetnička galerija Dubrovnik pridržava pravo obustaviti postupak natječaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata ako nijedan od kandidata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objavljivanja natječaja.

Natječaj traje od 2. kolovoza do 9. kolovoza 2022. godine.

U Dubrovniku, 2. kolovoza 2022.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik
Ravnatelj
Tonko Smokvina
  

 

ZAVRŠEN

Po natječaju za radno mjesto Šef računovodstva - na određeno vrijeme radi zamjene do povratka zaposlenice sa rodiljnog dopusta izabrana je Karmen Marušić.